REGULAMIN
DOMKÓW CAŁOROCZNYCH
„DOMKI NAD JEZIOREM” WODNIK

 

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego wypoczynku. Każdorazowo prosimy również naszych gości o zawarcie z nami Umowy wynajmu naszego Domku.

 

REZERWACJA I PŁATNOŚCI

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domku całorocznego. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wynajem dotyczy każdorazowo całego domku całorocznego dla 6 osób. Minimalny czas wynajęcia: 2 doby.
 3. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail. Przy rezerwacji należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Rezerwacja następuje po wniesieniu zadatku za pobyt. Zadatek wynosi 30% całkowitej kwoty pobytu. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres e-mail: domkizarzecze@gmail.com lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
 4. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku lub przesłaniu potwierdzenia przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.
 5. Wniesienie zadatku realizowane jest na rachunek bankowy podany w e-mailu zwrotnym na przesłaną prośbę o rezerwacje. W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Najemcy datę pobytu od… do…
 6. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z kaucją należy uregulować przelewem lub gotówką w dniu przyjazdu.
 8. Kaucja pobierana jest na czas pobytu, w wysokości 300 zł i stanowi zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja zwracana jest w dniu opuszczenia domku przez Najemcę, pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie Domku, jak i samego budynku oraz terenu do niego należącego, będzie nie gorszy niż przy przekazaniu Najemcy kluczy do obiektu.

 

POBYT I ZAKWATEROWANIE

 1. Doba zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd).
 2. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 do godz. 7:00
 3. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o planowanej godzinie dotarcia na domek najpóźniej na 1 godzinę przed przyjazdem.
 4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie Najemcy.
 5. Ewentualny wcześniejszy przyjazd (przed godziną 15:00) musi zostać uzgodniony z Wynajmującym minimum 1 dzień wcześniej.
 6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 7. W przypadku nieprzybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, rezerwacja gwarantowana wniesionym zadatkiem ulega automatycznemu anulowaniu o godzinie 11:00 dnia następnego, wniesiony zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości. W tym przypadku płatność za kolejne doby jest możliwa tylko gotówką i najpóźniej do godz.11.00 czyli końca doby aktualnego pobytu.
 9. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domku w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
 10. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.
 11. Większa liczba osób niż 6 może przebywać w domku i na terenie wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
 12. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 13. 13. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku.
 14. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu, a wszystkie urządzenia i meble są dobrym stanie.
 15. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.
 16. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby ( w tym dzieci).
 17. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 18. W domku, w widocznym miejscu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Na parterze gaśnica umieszczona jest pod schodami. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 150 zł oraz kwotą 300 zł za posprzątanie domku.
 19. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 21. Do palenia w „kozie” używa się wyłącznie udostępnionego przez Wynajmującego drewna.
 22. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać jakichkolwiek napraw lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
 23. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
 24. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu.
 25. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nieprzestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie obuwia zmiennego wewnątrz domku (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi).
 26. Każdorazowo opuszczając domek, Najemca powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 27. Do każdego domku przynależy jedno miejsce parkingowe. Większą ilość samochodów należy zgłosić min. 1 dzień przed przyjazdem Wynajmującemu. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu. Parking jest parkingiem niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy.
 28. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać właścicielowi ośrodka. tel. kom. 608-600-310.
 29. Przebywanie psów na terenie posesji domków dozwolone jest tylko na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom domków oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.
 30. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności:
 • Pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem
 • Opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w czystości,
 • Opróżnienia kosza na śmieci i wyniesieniu WSZYSTKICH śmieci z domku do głównego kubła (obok bramy wjazdowej)
 • Uprzątnięcie balonów ,konfetti itp.
 • Pozostawienie grilla bez popiołu i rusztu w dobrym stanie
 • Pozostawienie otoczenia domku w zastanym stanie.

Nie dostosowanie się do każdego powyższego zobowiązania skutkuje potrąceniem kwoty 50 zł z kaucji na poczet sprzątania.

 • W przypadku poplamienia tapicerki kanapy koszt czyszczenia wynosi 100 zł potrącenia z kaucji.
 1. Brak zwrotu lub zgubienie kluczy do obiektu (domek) wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50 zł potrącanej z kaucji zwrotnej.

 

UBEZPIECZENIE

Cena usług świadczonych przez Wynajmującego Domek nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 czerwca 2018 r

                                                                                                                                      

Życzymy miłego wypoczynku
Właściciel Domków Całorocznych
„DOMKI NAD JEZIOREM”